Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

25. – 27. november 2019

penzión Pohoda, Krušetnica

Registrovať sa
Pozvánka

Poslanie

aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Program

Festival sa začína 25. novembra (pondelok) večerou a končí sa 27. novembra (streda) obedom. V rámci programu pripravujeme úvodnú odbornú prednášku, populárno-vedeckú šou o vykurovaní, oficiálne spustenie nového portálu environmentálnej výchovy, praktickú ukážku aktivít z novej príručky environmentálnej výchovy Človek a príroda, spoločenský večer. Program bude zostavený z vyžiadaných prezentácií a príspevkov od účastníkov podujatia.


Prihlasovanie

od 6. 11. do 15. 11. 2019 prostredníctvom on-line formulára. Každý záujemca sa musí prihlásiť samostatne!

Cieľová skupina

učitelia, koordinátori a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.


Organizačné pokyny

Počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia. O zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj o príspevkoch zaradených do programu vás budeme včas informovať. Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Vložné na festival sa neplatí. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Kontakt

e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -194, -197

Prihláška

Osobné údaje

Vlastný príspevok

Panelová prezentácia

Prezentácia publikácií

Strava

25.11. 2019
26. 11. 2019
27. 11. 2019

Ubytovanie

Poznámka pre organizátora

Informácie uvedené v prihláške sú záväzné!
Prípadné technické problémy pri vypĺňaní formulára hláste na uvedených kontaktoch.

Počas podujatia sa budú zhotovovať fotografie a videozáznamy pre účely propagácie v internetových a printových médiách. V prípade, že si neželáte byť zaznamenávaný, prosíme, aby ste túto skutočnosť nahlásili organizátorovi pri registrácii.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac...
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dobrovoľne udeľujem súhlas Slovenskej agentúre životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (SAŽP) so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním na účely vedenia dokumentácie z podujatia, so spracúvaním mojej podobizne (fotografií, video a audio záznamu) na účel propagácie podujatia s cieľom prezentovania aktivít SAŽP verejnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý/vedomá, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, alebo e-mailom na www.sazp.sk.
Súhlasím so zasielaním informačných správ prostredníctvom e-mailu týkajúcich sa Festivalu ŠIŠKA a ďalších envirovýchovných aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia.

Polia označené * sú povinné
Kontakt
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/43 74 -194, -197
E-mail: siska@sazp.sk